วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ข้อสอบปลายภาค
วิชาการจักประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
จงตอบคำถามต่อไปนี้
1.ในการจัดประสบการณืทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยท่านต้องการศึกษาในเรื่องใดบ้าง
-ครูกับเด็กต้องมีการวางเเผนกัน คิดร่วมกัน ทำด้วยกัน ซึ่งต้องเป็นบรรยายกาศที่มีลักษณะที่ร่วมมือกัน การวางเเผนนั้นก็จะมีการวางเเผนระยะยาว พื่อที่จะวางกรอบความคิดกว้างๆ เเละการวางเเผนระยะสั้นโดยที่ครูเเละเด็กใช้ความคิดพูดคุยปรึกษากันเพื่อหารายละเอียดเเละขั้นตอนในการทำกิจกรรม
2.การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยมีวัตถุประสงค์อะไร
1.เพื่อศึกษาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา โดยใช้กิจกรรมการเล่านนิทาน
2.เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยในด้านการฟัง พูด อ่าน เเละเขียน ก่อนเเละหลังการจ้ดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน
3.เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยในด้าน การฟัง พูด อ่าน เเละเขียน หลังการจัดประสบการณ์ทางภาษา เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา โดยใชกิจกรรมการเล่านิทาน ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 75
3.หลักการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยมีอะไรบ้าง
-ภาษาประกอบด้วยทักษะ 4ด้านคือ การฟังการพูด การอ่าน การเขียน
4.ท่านมีเเนวทางในการให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาได้อย่างไร
1.ให้ผู้ครองเล่านิทานให้เด็กฟังทุกๆวัน เเละเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพื่อได้สังเกตทักษะหารฟังของเด็ก
2. ในเเต่ละวันผู้ปกครองควรฝึกภาษาที่สองกับเด็ก โดยใช้สื่อที่เป็นบัตรคำ
3.ผู้ปกครองควรร่วมกิจกรรมกับเด็กบ่อยๆ เพื่อได้สร้างความสัมพันธ์กันมากขึ้น
4.ร่วมกันร้องเพลงกับเด็ก เพื่อฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่าน เเต่เพลงนั้นต้องเป็นเพลงสั้นๆได้ใจความ
5.ให้ท่านเลือกกิจกกรมส่งเสริม พัฒนาการทางภาษาที่ท่านชอบที่สุดพร้อมให้เหตุผล ชื่อ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ประเมินผล
ชื่อกิจกรรม คือ เอะ เอะ เสียงอะไรหว่า
วัตถุประสงค์
1.เพื่อต้องการให้เด็กเข้าใจภาษาที่มีหลายรูปแบบ
2.เพื่อต้องการให้เด็กได้ทักษะการฟังจากเยงที่ได้ยิน
3.เพื่อต้องการให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับผู้อื่น
กิจกรรม
นำเสียงต่างๆมาให้เด็กฟัง เเล้วทายว่าเสียงนั้นคืออะไร เเล้วให้เด็กได้จินตนาการ
ประเมินผล
จากการได้ทำกิจกรรมเด็กให้ความร่วมมือกันดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น