วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

บันทึกครั้งที่ 2

วันที่ 13 พฤจิกายน 2552

คำสั่ง : อาจารย์ให้นักศึกษาค้นคว้าเเละเเบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน กลุ่มของข้าพเจ้าได้กลุ่มที่ 5 เรื่อง หลักการจัดประสบการณ์ทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัย

หลักการจัดประสบการณ์ทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัย
หลักการจัดการเรียนรู้ทางภาษาในการวางแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก ควรต้องพิจารณาหลักการสำคัญ 5 ประการ คือ
1.ครูมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางภาษาของเด็กปฐมวัย
2. ภาษาประกอบด้วยทักษะ 4 ด้าน ที่มีความสัมพันธ์กัน คือ การฟัง การพูด การเขียน และการอ่าน
3. เด็กที่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหลากหลาย จะมีพัฒนาการทางภาษาดีขึ้น
4.เด็กที่มีวัยต่างกันมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างกัน
5.พ่อแม่สามารถสร้างเสริมประสบการณ์ด้านภาษาให้ลูกได้

ที่มา :http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kimmattic

บันทึกการเข้าเรียน
1.อาจารย์ตรวจเครื่องเเต่งกาย เช่น เสื้อ กระโปรง รองเท้า เป็นต้น
2.อาจารย์อธิบายเรื่องของภาษาของเด็กปฐมวัย
3.อาจารย์ให้นักศึกษา ค้นคว้า เเล้วเเบ่งกลุ่ม กลุ่มละ5 คนเเละให้ทำงานที่มอบหมายไว้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น