วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

บันทึกครั้งที่ 1


ชื่อนางสาวเบญจวรรณ เบ็ญพาด รหัสนักศึกษา 5111207451
คณะ ศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย


วันที่ 6 พฤจิกายน 2552


1.การจัดประสบการณ์ภาษาเด็กปฐมวัย
การจัดประสบการณ์ภาษาเด็กปฐมวัย หมายถึง การจัดทักษะทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัย ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาการทางด้านภาษาหลายรูปแบบ ได้แก่ การพูด การอ่าน การทักทาย และเป็นการให้เด็กได้กล้าแสดงออกถึงด้านภาษา
2.บรรยากาศในห้องเรียน
ในห้องเรียนมีบรรยากาศที่น่าเรียนมาก แล้วยังมีสื่อประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัย สามารถใช้ในการค้นหาข้อมูลต่างๆได้
3.สรุปใจความการจัดประสบการณ์ภาษา
ภาษาคือการสื่อสารไม่ว่าจะเป็น พูด ฟัง อ่าน เขียน แล้วเด็กสามารถที่จะนำไปใช้ในทางที่ถูกวิธี เด็กต้องเรียนรู้ภาษาและต้องใช้ภาษาในการเรียนรู้ ภาษาธรรมชาติ คือ การเรียนการสอน "ภาษา" ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยเด็กได้เรียนรู้ภาษาและประสบการณ์ภาษาจากของจริงหรือประสบการณ์ตรง ซึ่งนอกจากอ่านออกเขียนได้แล้ว เด็กๆ ยังมีโอกาสได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ สังคม อารมณ์จิตใจ สติปัญญา และร่างกาย โดยใช้ความสมัครใจในการเรียนภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อทำให้เด็ก "กล้า" ที่จะค้นหาและ "กล้า" ที่จะใช้ภาษาในการสื่อสาร
4.สรุปเปรียบเทียบข้อที่1 กับข้อที่ 2
การจัดประสบการณ์ภาษาธรรมชาติ นั้นเป็นการเรียนรู้หลายรูปแบบจากประสบการณ์จากของจริงและประสบการณ์ตรง ภาษาจะผ่านกระบวนการไม่ว่า พูด ฟัง อ่าน เขียน เพื่อเป็นการพัฒนาการของเด็กทางด้านภาษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น